ردیفنام نمایندهPINمحل فعالیتحوزه فعالیتشیوه ارتباط صدور انواع بیمهکد نمایندگی
1مهرسام میر صادقیQ01تهرانکل کشورثبت از طریق سایت 900800ندارد1001
2محمد صالح ولائیانQ02تهرانکل کشور09026661106
و از طریق سایت 900800
دارد1002
3سپیدرودQ03رشتکل کشورثبت از طریق سایت 900800دارد1003
4کامبیز نویدیQ04رشترشت09116707030
و از طریق سایت 900800
ندارد1004
5سینا رحیمیQ05انزلیانزلی09111869137
و از طریق سایت 900800
دارد1005
6ملوانQ06انزلیکل کشورثبت از طریق سایت 900800دارد1006
7حسام امیدیQ07استان گیلانکل کشور09375444800
و از طریق سایت 900800
دارد1007
8عباس علیپورQ22گنبد کاووسگلستان09352674465
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1008
9زیکساریQ09تهرانتهرانثبت از طریق سایت 900800ندارد1009
10نساجی مازندرانMقائم شهرکل کشورثبت از طریق سایت 900800دارد1010
11گلسا پوش یزدMیزدکل کشورثبت از طریق سایت 900800ندارد1011
12پورموسئMتهرانM POS کل کشورثبت از طریق سایت 900800ندارد1012
13تعاونی های حمل و نقل اتوبوس رانیMکل کشورکل کشورثبت از طریق سایت 900800دارد1013
14مرتضی حسن زادهMقزوینقزوین09119345572
و از طریق سایت 900800
ندارد1014
15علی شکوه مطلقMتهرانکل کشور09197204006
و از طریق سایت 900800
ندارد1015
16وحید فلاحQ16کرجکل کشورثبت از طریق سایت 900800ندارد1016
17مجتبی سلیمیQ11اراککل کشور09128617790
و از طریق سایت 900800
دارد1017
18حمید رضا نادعلی
(شرکت نسل جوان)
Q10اصفهانکل کشور09128170087
03133380206
و از طریق سایت 900800
دارد1018
19بهزاد زمانیMشیرازفارس09197857410
09134532677
و از طریق سایت 900800
ندارد1019
20حسن بلدیMاهوازخوزستان09397171139
و از طریق سایت 900800
ندارد1020
21نیما بیاتیQ12قمکل کشور09124339656
و از طریق سایت 900800
ندارد1021
22حسین افروغ
مالک کبیری
Q17لرستانازنا-درود -بروجرد09128240316
09190831500
ثبت از طریق سایت 900800
ندارد1022
23آرش امیری مهرQ13گلستانگلستان09121592076
ثبت از طریق سایت 900800
ندارد1023
24مصطفی سلمانی قهیازیQ14اصفهانکل کشور09370658582
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1024
25امین باباخانیQ18همدانکل کشور09355561442
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1025
26ساحل دهقانیMتهرانورامینثبت از طریق سایت 900800دارد1026
27مجید زرگریMتهرانکل کشور09396978980
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1027
28حامد کسماییQ19کرمانشاهکرمانشاه09189924569
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1028
29مهدی فردیQ20بروجردلرستان09355419977
ثبت از طریق سایت 900800
ندارد1029
30قشقایی شیرازMشیراز کل کشورثبت از طریق سایت 900800دارد1030
31نوشین عشقیQ23نیشابورخراسان رضویثبت از طریق سایت 900800دارد1031
32مژده کمیلیQ24سمنانکل کشور09122065659
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1032
33حسین سالارفرQ25قائم شهرکل کشور09122500630
ثبت از طریق سایت 900800
ندارد1033
34محمد هادی مسرورQ28فارسشیراز09171110770
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1034
35 مسعود عبدیQ29بوشهربوشهر09171860076
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1035
36عبدالحسین زبیهQ30خوزستاناهواز09353333133
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1036
37محمد امین شجاعیQ31کرمانکرمان09181971086
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1037
38جلال حیرانیQ32کرمانشاهکرمانشاه09190477400
ثبت از طریق سایت 900800
دارد1038